niedziela, 30 września 2018

"DZIEŃ CHŁOPAKA"- W ŚWIETLICY IV-V...

JUŻ TRADYCJĄ SIĘ STAŁO, ŻE KAŻDEGO ROKU W ŚWIETLICY IV-V ODBYŁ SIĘ ŚWIETLICOWY "DZIEŃ CHŁOPAKA", POD OPIEKĄ PAŃ DIANY MAZIARZ I EDYTY ŻOŁYŃSKIEJ. DLA CHŁOPCÓW ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE RÓŻNE KONKURENCJE SPORTOWE I ZRĘCZNOŚCIOWE, A ZADANIEM DZIEWCZYNEK BYŁO ZROBIENIE PYSZNYCH MINI NALEŚNIKÓW ORAZ EMOTKÓW Z WESOŁYMI UŚMIECHAMI DLA KAŻDEGO CHŁOPCA. DODATKOWĄ FRAJDĄ TEGO DNIA  BYŁA WSPÓLNA ZABAWA TANECZNA  Z BALONAMI PT."WYGINAM ŚMIAŁO-CIAŁO"
wtorek, 25 września 2018

"Akcja Noworodki"


UWAGA!!!
UWAGA!!!
„AKCJA NOWORODKI „

Znalezione obrazy dla zapytania KOLOROWANKA BOBAS
Tym razem pomagamy noworodkom z okolicznych szpitali.
Zbieramy ubranka, pieluchy, artykuły pielęgnacyjne,, itp.
Akcja trwa od 01.10-15.10.2018r.

Dary można przynosić do
świetlic szkolnych
oraz
Pani Marty Konopki i
Edyty Madurskiej

poniedziałek, 24 września 2018

UWAGA! UWAGA!

AKCJA KASZTANOBRANIE TRWA!!!

Drodzy Uczniowie
JAK CO ROKU ZACHĘCAMY WAS DO
 WZIĘCIA UDZIAŁU W
AKCJI
KASZTANOBRANIE!!!

BIERZCIE WIĘC WORKI I ZBIERAJCIE KASZTANY...

Znalezione obrazy dla zapytania OBRAZ KASZTANY
15.09.2018-31.10.2018r.

czwartek, 20 września 2018

Regulamin dowozu i odwozu uczniów


       
 Regulamin dowozu i odwozu uczniów 
do Szkół Podstawowych na terenie gminy Bolków.


I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Dowóz i odwóz uczniów do Szkół Podstawowych  na terenie gminy zapewnia Gmina Bolków zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 996 ze zmianami).

2.      Organizatorem dowozu dzieci do szkół z terenu gminy Bolków jest Gminno-Miejski Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie, który zwraca koszty przejazdu dziecka
z przystanków wyznaczonych w rozkładzie jazdy do danej placówki oświatowej
i z powrotem. Organizator  dowozów określa rozkład jazdy wraz z podaniem przystanków i godzin odjazdów.

3.      Dowóz organizowany jest dla uczniów dowożonych autobusami/busem do:
a)      Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Bolkowie
b)      Szkoły Podstawowej w Kaczorowie
c)      Szkoły Podstawowej w Lipie
d)     Szkoły Podstawowej w Sadach Górnych.

4.      Dowóz uczniów odbywa się w czasie trwania roku szkolnego. Dyrektorzy szkół informują uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o rozkładzie jazdy autobusów/busa przed rozpoczęciem roku szkolnego zamieszczając rozkład jazdy na tablicy ogłoszeń.

5.      Rodzice dzieci dojeżdżających wypełniają za pośrednictwem szkoły wniosek do Gminno-Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół w Bolkowie o zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej w danym roku szkolnym.

6.      Rodzice dzieci dojeżdżających zawierają z przewoźnikiem umowę przewozu, na podstawie której będą wystawiane bilety miesięczne na przejazd dziecka.

7.      Jeżeli dziecku nie będzie przysługiwał zwrot kosztów przejazdu, rodzice są zobowiązani natychmiast poinformować o tym Gminno-Miejski Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie oraz przewoźnika, z którym zawarli umowę o przejazd dziecka.

8.      Przewoźnik dowozów zobowiązuje się dostarczyć ulgowe bilety miesięczne trzy dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca w okresie trwania roku szkolnego.

9.      Dyrektorzy szkół przekażą organizatorowi dowozów do 10 dnia każdego miesiąca, informację o ilości odebranych biletów miesięcznych przez dojeżdżających uczniów.

10.  Z dowozu autobusem/busem może korzystać uczeń, który posiada imienny bilet miesięczny i ważną legitymację szkolną.

II.                DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW

1.      Uczeń korzystający z dowozów zobowiązany jest do posiadania przy sobie aktualnego imiennego biletu miesięcznego oraz ważnej legitymacji szkolnej.

2.      Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu/busa w ustalonym przez organizatora czasie i miejscach (przystankach) wyznaczonych rozkładem jazdy na dany rok szkolny.

3.      Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek stawiać się na wyznaczonym przystanku
5 minut przed planowanym odjazdem autobusu/busa.

4.      Uczniowie mają obowiązek słuchania opiekuna i wykonywania jego poleceń
w zakresie porządku i bezpieczeństwa podczas dowozów.

5.      Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu/busa uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku.

6.      Uczniowie wsiadają do autobusu/busa pojedynczo jeden za drugim, nie przepychając się - od najmłodszych do najstarszych, zajmując po kolei wolne miejsca
w autobusie/busie lub miejsca wyznaczone przez opiekuna dowozów.

7.      Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się wraz z wyznaczonym przez szkołę opiekunem do szatni a następnie na świetlicę szkolną lub bezpośrednio na lekcje.

8.      Osoby pełniące opiekę podczas dowozów odprowadzają dzieci do oddziałów przedszkolnych i zabierają dzieci z oddziałów do autobusu/busa w czasie odwozów.

9.      Uczniowie powracający do domu oczekują na autobus/bus w świetlicy szkolnej, po czym są odprowadzane do autobusu/busa przez osobę sprawującą opiekę nad dziećmi w świetlicy 5 minut przed planowanym odjazdem. Wyjątek stanowią dni, w których panują bardzo trudne warunki atmosferyczne (deszcz, burza, porywisty wiatr, silny mróz itp.), a liczba dzieci oczekujących na autobus uniemożliwia skorzystanie z wiaty autobusowej. Istnieje wówczas możliwość doprowadzenia dzieci w czasie uzgodnionym w kontakcie telefonicznym między opiekunką autobusu a sekretariatem czy też wychowawcami świetlicy.

10.  Na placu autobusowym lub przystanku uczniowie oczekujący na odjazd autobusu czekają w miejscu wyznaczonym przez osobę sprawującą opiekę (wychowawcę świetlicy).

11.  Zabrania się oddalania od grupy oczekujących na autobus bez zgody osoby sprawującej opiekę.

12.  Zabrania się samodzielnego wychodzenia ucznia ze szkoły i kierowania się w stronę placu autobusowego.

13.  Zabrania się uczniom podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez osobę sprawującą opiekę w czasie dowozów.

14.  Wysiadając z autobusu/busa na przystanku, każdy uczeń czeka do momentu odjazdu autobusu/busa i dopiero wtedy może udać się w kierunku miejsca zamieszkania zachowując szczególną ostrożność.

15.  Uczniom podczas jazdy nie wolno:
a)      wsiadać lub wysiadać z autobusu/busa bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
b)      wstawać ze swoich miejsc (przemieszczać się po autobusie), zaśmiecać pojazdu, otwierać okien, wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów przez okna,
c)      zmieniać miejsc w czasie jazdy
d)     dokonywać zniszczeń w autobusie/busie,
e)      zachowywać się w sposób utrudniający pracę kierowcy,
f)       zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w autobusie/busie osób,
g)      spożywać jakichkolwiek posiłków oraz napojów,
h)      żądać zatrzymania autobusu/busa w miejscu do tego nie przeznaczonym,
i)        rozmawiać z kierowcą.

16.  W czasie dowozu i odwozu uczniów w autobusie/busie obowiązują zasady zachowania zawarte w regulaminie szkoły.

17.  Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku aż do momentu wejścia ucznia do autobusu/busa oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu.

18.  Uczniów poniżej 7 roku życia odbiera z autobusu/busa rodzic (opiekun prawny).
W przypadku braku osoby odpowiedzialnej za odbiór dziecka na przystanku, dziecko przywożone jest do świetlicy szkolnej. Wychowawca świetlicy telefonicznie powiadamia rodzica (opiekuna prawnego) o zaistniałej sytuacji i wzywa go do natychmiastowego odbioru dziecka ze świetlicy.

19.  W przypadku braku kontaktu z rodzicem (opiekunem prawnym) lub nieodebrania dziecka, wychowawca świetlicy zawiadamia policję o nieodebraniu dziecka ze szkoły i wraz policją podejmuje dalsze kroki.

20.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu uprawniającego do przewozów uczeń bezzwłocznie zgłosi się do Dyrektora szkoły w celu wydania zaświadczenia o utracie biletu.

III.             OPIEKA W CZASIE PRZEWOZU DZIECI

1.      Opieką uczniów w czasie dowozu zajmuje się osoba zatrudniona przez Gminno-Miejski Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie do sprawowania opieki zwana dalej opiekunem.

2.      Opieka obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonymi uczniami
w autobusie/busie podczas jazdy, w czasie wsiadania i wysiadania.

3.      Opiekun ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia do autobusu/busa do momentu wyjścia z autobusu/busa na przystanku pod szkołą oraz od chwili wejścia do autobusu/busa, po zakończonych zajęciach szkolnych, do momentu opuszczenia autobusu/busa przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

4.      Opiekun zajmuje miejsce w autobusie/busie tak, aby widział zachowanie wszystkich uczniów podczas jazdy.

5.      Opiekun ma obowiązek reagowania na nieodpowiednie zachowanie uczniów
w autobusie/busie, a następnie zgłaszania tego faktu dyrektorowi szkoły, w której uczeń się uczy lub organizatorowi dowozów.

6.      Opiekun po zatrzymaniu autobusu/busa na przystanku wysiada zawsze pierwszy, otwiera drzwi (jeżeli nie są automatyczne), sprawdza bezpieczeństwo i wpuszcza lub wypuszcza dzieci do/z autobusu/busa i wsiada ostatni.

7.      Opiekun dowozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu/busa
w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania
w przypadku awarii lub wypadku.

8.      Kierowca autobusu/busa w przypadku awarii lub zdarzenia drogowego zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, poinformowania dyrektorów szkół lub organizatora dowozów o zaistniałej sytuacji.

9.      W przypadku awarii autobusu/busa przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przybycia pojazdu zastępczego.

IV.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w autobusie/busie przez ucznia i są zobowiązani do pełnego jej naprawienia.

2.      Uczniowie dowożeni autobusem/busem mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekuna.

3.      W szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom uczniów zgłaszanym przez opiekunów.

4.      W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu uczeń zachowujący się nieodpowiednio i nie reagujący na uwagi opiekuna lub kierowcy ponosi konsekwencje zgodnie z zapisami statutu szkoły z jednoczesnym powiadomieniem rodziców (opiekunów prawnych).

5.      O treści niniejszego regulaminu dyrektor szkoły informuje wszystkich uczniów dowożonych oraz ich rodziców.

6.       Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.