wtorek, 10 stycznia 2012

Przygotowania do KIERMASZU w GMOKSiR

17 grudnia 2011r. w Domu Kultury w Bolkowie odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy, na którym wystawiliśmy prace wykonane przez dzieci ze świetlicy szkolnej. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Przy organizacji i sprzedaży, nauczycieli świetlicy wspierali uczniowie z naszej szkoły: Wiktoria Korzeń, Julia Żołyńska, Aleksandra Daszkiewicz, Weronika Plewka, Kacper Stanke, Patrycja Stanke, Wiktoria Szczypek oraz Szymon Szmajda.    

poniedziałek, 9 stycznia 2012

Regulamin świetlicy

1) Świetlica szkolna jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:45 do 15:15;
2) Prowadzi zajęcia dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawcze w grupach obejmujących dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień; w przypadku dzieci dojeżdżających istotne jest także miejsce zamieszkania; liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób;
3) Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami, wychowawcami klas, biblioteką i pedagogiem szkolnym;
4) Uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma prawo do:
     a) uczestniczenia we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;
     b) rozwijania samodzielności i społecznej aktywności,
     c) życzliwego, podmiotowego traktowania,
     d) swobody wyrażania myśli i przekonań z poszanowaniem godności innych osób,
     e) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
      f) korzystania z dostępnych w świetlicy gier, sprzętu i zabawek.
5) Uczeń korzystający ze świetlicy ma obowiązek:
     a) dbać o ład i porządek,
     b) stosować się do poleceń wychowawców,
     c) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
     d) informować wychowawcę o złym samopoczuciu,
     e) informować o swoim przyjściu i wyjściu ze świetlicy.

Organizacja i formy pracy swietlicy szkolnej:

1) świetlica zapewnia opiekę pedagogiczną uczniom dojeżdżającym do szkoły, uczniom pozostającym bez opieki rodziców przed lekcjami i po ich zakończeniu oraz uczniom nie uczestniczącym w lekcji religii;
2) podstawą przyjęcia ucznia do świetlicy jest "karta zgłoszenia dziecka do świetlicy" (wzór karty dostępny na http://www.sp.bolkow.pl/) wypełniana na początku bieżącego roku szkolnego przez rodzica (prawnego opiekuna);
3) wszelkie zmiany dotyczące informacji zawartych w karcie należy zgłaszać na bieżąco w formie pisemnej wychowawcy świetlicy;
4) czas pracy świetlicy szkolnej dostosowany jest do organizacji dowozu uczniów do szkoły oraz potrzeb organizacyjnych placówki;
5) wychowawcy świetlicy dyrektor szkoły może zlecić inne zadania wynikające z potrzeb realizacji prawidłowego procesu dydaktycznego i wychowawczego szkoły.

czwartek, 5 stycznia 2012