czwartek, 29 października 2015

KONKURS PLASTYCZNY "MIKOŁAJ"- FORMA PRZESTRZENNA"


Organizator: Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków.

Cele Konkursu:

1.Budowanie pozytywnych więzi – relacji osoby dorosłej i dziecka; poświęcenie dziecku czasu na wykonanie wspólnej pracy.
2. Zainteresowanie dzieci wartościami artystycznymi i estetycznymi formy przestrzennej.
 

Regulamin Konkursu:

 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnicy Konkursu przygotowują prace plastyczne przy pomocy rodzica lub opiekuna. Praca konkursowa musi mieć formę przestrzenną wykonaną z dowolnych materiałów dobrze umocowanych. Konkurs nie obejmuje prac płaskich. Wielkość pracy– dowolna, możliwy do zaprezentowania.
Temat pracy: „Mikołaj”.
2. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu i w Internecie.
3. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi wcześniej nieprezentowanymi.
4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
5. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży: kategoria I (wiek przedszkolny), kategoria II ( kl. I-III), Kategoria III (kl. IV-VI), kategoria IV (gimnazjum), kategoria V (szkoły ponadgimnazjalne).


Wyniki Konkursu i nagrody

1. Jury powołane przez Organizatora, spośród przekazanych prac, wyłoni laureatów Konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką i regulaminem , oryginalność, estetyka prac, stopień trudności wykonania oraz stopień zaangażowania twórców w pracę konkursową.
3. Ogłoszenie wyników i odbiór nagród od  10.12.2015 r .
4. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nieodwołalna.

Postanowienia końcowe:

1. Przekazując pracę na Konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w Bibliotece.       
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie fotografii nagrodzonych prac.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu  w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.


Prace można wykonać lub dostarczyć do świetlicy I-III i IV-VI w terminie 01.12.2015r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz